chairs-class-classroom-1708912

Cu ce se ocupă profesorul?

Profesorul sau cadrul didactic desfășoară activități de predare – învățare la o clasă de elevi, în conformitate cu planul de învățământ și programa școlară. Sarcina principală a profesorului este instruirea asistarea elevilor în dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor pentru domeniul pentru care desfășoară activități de predare.

Cod de interese Holland :      Social    Artistic Întreprinzător (S.A.E.)

Care sunt obligațiile profesiei de profesor?

Conform Legii Educației Naționale, activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;

Referitor la activitățile didactice de predare-învățare-evaluare, profesorul realizează în general sarcini de planificare a activității, de tip planificare anuală, semestrială, pe unități de învățare, a lecției, a metodologiei de instruire sau de evaluare, analizează nivelul de pregătire al elevilor, adaptează materialele de învățare la obiectivele programei și la nivelul de pregătire al elevilor, monitorizează progresul elevilor și acordă calificative, revizuiește metodologia de învățare în raport cu progresul elevilor și organizează activități extracurriculare sau extrașcolare.

Mediul în care își desfășoară profesorul activitatea: În sala de clasă sau în spații special amenajate în cadrul școlii : laborator, sală de sport, atelier de lucru etc., precum și în afara școlii dacă este cazul (Ex : Evenimente de tip Job Shadow Day sau vizite la diverse companii). Alegerea mediului de învățare se va face în funcție de materia predată și de necesitățile profesorului.

Instrumente folosite : Ustensile de predare conform fiecărei materii în parte (computere, echipament de laborator, hărţi, casete video, retro-proiectoare etc.)

Accesul în profesie : Pentru persoanele interesate de cariera de profesor sau de cadru didactic este necesară finalizarea studiilor universitare în domeniul ales de către acestea, fie prin absolvirea unor cursuri de master didactic cu durata de doi ani, fie prin parcurgerea programelor de formare psihopedagogică de nivel I și/sau II – cu precizarea că acestea pot fi urmate pe parcursul studiilor de licență (nivelul I) și a studiilor de master (nivelul II).

După absolvirea studiilor universitare obligatorii este necesară înscrierea la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar. Concursul de titularizare este organizat conform prevederilor legale de către Ministerul Educației și în general prevede atât o probă practică și/sau de inspecție specială la clasă, cât și o probă scrisă. Pentru ambele probe candidații trebuie să stăpânească cunoștințe de specialitate din domeniul de pregătire și cunoștințe de pedagogie și metodică a învățării.

Participanții la concursul național de titularizare în învățământ trebuie să obțină minim nota 7 pentru a profesa ca titulari, respectiv nota 5 pentru a profesa în calitate de suplinitori.

Competențe și abilități :

În primul rând, profesorul trebuie să învețe și să dezvolte competențe sociale specifice profesie cum ar fi cele de ascultare activă, de adresare și formulare a întrebărilor, de parafrazare și sumarizare, reformularea mesajelor care nu au fost înțelese, comunicarea asertivă, exprimarea clară a emoțiilor, empatie. Fiind o profesie socială, preocuparea continuă a profesorului este aceea de a construi și de a întări legăturile cu toți participanții la actul educațional : elevii, părinții, celelalte cadre didactice, conducerea școlii etc.

Totodată, profesorul trebuie să aibă competențe organizatorice necesare planificării anuale, semestriale și pe unități de învățare a activităților didactice, respectiv structurării și implementării proiectelor de lecție sau a instrumentelor de evaluare a elevilor.

Caracteristicile de personalitate solicitate pentru profesia de Profesor:

Exercitarea ocupaţiei de Profesor poate fi realizată cu succes de către persoane care prezintă următoarele caracteristici de personalitate:

  • Manifestă o înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, uşurinţă în comunicare, sociabilitate.
  • Au însuşirea de a fi conştiincioase; manifestă corectitudine, seriozitate, scrupulozitate.
  • Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor.
  • Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia.

Bibliografie :

(1) Institutul de Științe ale Educației – Centrul Național de Resurse pentru Orientare Profesională – Profile Ocupaționale, Editura ISE, Link : https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf

(2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș – Profilul ocupațional pentru profesia de profesor. Link : http://www.cjraetm.ro/images/meserii/profesor.pdf

(3) Chronicle Career Library Arranged by Holland Code : http://www.chroniclecareerlibrary.com/CGP/CGP/2ndpghoc.html

(4) Legea nr.1 / 2011 – Legea Educației Naționale :

Dă clic pentru a accesa Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf